Warunki odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa (osoba fizyczna, która nabyła towar w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na stosownym formularzu.

2. W przypadku takim klient jest obowiązany zwrócić towar sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym i bez śladów używania. Koszty zwrotu ponosi klient. Zwrot musi nastąpić w terminie czternastu dni pod rygorem utraty prawa do odstąpienia od umowy.

3. Zwrot ceny produktu wraz kosztami jego dostarczenia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zwrotu towaru.

4. Klient może zażądać aby zwrot towaru nastąpił na zlecenie sprzedawcy za pośrednictwem firmy przewoźnicze. W przypadku takim koszt zwrotu wynosi 15 zł za każdą paczkę, z zastrzeżeniem ust. 23 regulaminu. Kwota ta będzie potrącona ze zwracanej kwoty, o której mowa w ust. 30 regulaminu.

32. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi względem towarów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, których po ich otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, co dotyczy w szczególności ręczników jednorazowych, papieru toaletowego i czyściw.

Prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową – reklamacja

  1. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.
  2. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.

Załączniki